• 24.04.2024

Конфискуваха костенурки от защитен вид, отглеждани в частен двор в Плевенско

 Конфискуваха костенурки от защитен вид, отглеждани в частен двор в Плевенско

РИОСВ-Плевен конфискува костенурки от защитен вид, съобщиха от екоинспекцията.

На 29 август при съвместна проверка на РИОСВ и ОД на МВР са иззети седем живи екземпляра от защитения вид шипоопашата костенурка.

Костенурките са отглеждани незаконно в частен двор на къща. Животните са на различна възраст, с различен размер и са във видимо добро здравословно състояние. На нарушителя е съставен акт за установяване на административно нарушение.

Седемте екземпляра от защитения вид са пуснати на свобода в подходящо за вида местообитание – в защитена територия, която е за опазване на семенна дъбова гора и на местообитания на защитени видове животни, включително шипоопашата костенурка.

Видът Шипоопашата костенурка – Testudo hermanni е включен в Приложение №3 към чл. 37 на Закона за биологичното разнообразие.

За защитените видове по това приложение се забраняват:

– всички форми на умишлено улавяне или убиване на екземпляри с каквито и да е уреди, средства и методи; преследване и обезпокояване, особено през периодите на размножаване

– отглеждане на малките, презимуване и миграция; унищожаване или вземане на яйца, включително в случаите, когато те са изоставени; разрушаване, увреждане или преместване на гнезда; увреждане или унищожаване на места за размножаване, почивка и струпване по време на миграция

– вземане на намерени мъртви екземпляри; притежаване, отглеждане, пренасяне, превозване, изнасяне зад граница, търговия и предлагане за продажба или размяна на взети от природата екземпляри

– препариране, притежаване, излагане на публични места, пренасяне, превозване, изнасяне зад граница, търговия и предлагане за продажба или размяна на препарирани екземпляри

За нарушение на тези изисквания физическите лица се наказват с глоба от 100 до 5000 лв., а на юридическите лица и едноличните търговци се налага имуществена санкция от 500 до 10 000 лв.

Свързани публикации

None found