• 23.06.2024

В Красна поляна откриват втори Регионален център за консултиране към САК

 В Красна поляна откриват втори Регионален център за консултиране към САК

Снимка: BGreporter.info

На 12.02.2024 г., от 10.30 ч., ще бъде открит втори Регионален център за консултиране към Софийска адвокатска колегия в помещение на Столична община, район „Красна поляна“.

Откриването на втори регионален център към САК е съвместна инициатива на Софийски адвокатски съвет и Кмета на район „Красна поляна“ – Димитър Петров, и ще позволи в сграда на район „Красна поляна“ да се предоставят безплатни правни консултации от адвокати на лица от уязвими социални групи.

Как се стигна до откриването на този втори Регионален център за консултиране?

Законът за правната помощ предвижда възможност към всяка адвокатска колегия, по решение на адвокатския съвет, да бъде разкриван Регионален център за консултиране (РЦК), чрез който адвокати от колегията, вписани в регистъра на Националното бюро за правна помощ (НБПП), да предоставят правна помощ на лицата от уязвими социални групи.

На 26.07.2021 г. беше открит такъв Регионален център за консултиране към САК, който функционира на адрес в гр. София, бул. „Витоша“ № 1а (Търговски дом), ет. 3. В него по график, в понеделник, сряда и петък, се предоставят правни консултации.

Местоположението на РЦК към САК в центъра на София, срещу Съдебната палата, позволява същият да бъде посетен от всяка точка на София, но същевременно не е достатъчен, за да отговори на потребностите на всички онези граждани, които не разполагат със средства или по други причини са ограничени във възможността да се придвижват, да получат правна помощ при нужда.

Ето защо, още от момента на откриване на първият Регионален център за консултиране към САК, в Софийски адвокатски съвет се обсъжда възможността да бъдат открити и други Регионални центрове за консултиране в тези райони на София, в които има по-концентрирано присъствие на хора от уязвимите социални групи, като по този начин се създадат условия правната помощ реално да стане достъпна за лицата, за които е предназначена, и да подобри живота им.

Една от планираните стъпки в тази посока беше установяване на сътрудничество между Софийски адвокатски съвет и общинската администрация на тези райони в столицата, в които живеят по-големи групи от хора, имащи нужда от правна помощ и отговарящи на условията по чл. 22, ал. 1 от Закона за правната помощ за получаване на безплатни консултации в Регионален център.

По предложение на Софийски адвокатски съвет до кмета на район „Красна поляна“ – Димитър Петров, адвокат от САК, който след избирането си временно е преустановил упражняването на адвокатска професия, беше постигнато съгласие да се реализира съвместна инициатива между САК и общинската администрация на район „Красна поляна“ за създаване на достъпна за хората правна помощ. За нуждите на Регионалния център за консултиране вече е предоставено и помещение, находящо се в сграда на СО, район „Красна поляна“, на адрес бул. „Освобождение“ №25.

На свое извънредно заседание на 31.01.2024 г. Софийски адвокатски съвет взе Решение № 2682/31.01.2024 г. на основание чл. 30з от Закона за правната помощ да бъде разкрит втори Регионален център за консултиране в София – в район „Красна поляна“, който предстои да бъде оборудван и да отвори врати в 10.30 ч. на 12.02.2024 г., за първите граждани, които желаят да получат правна помощ в него.

В обособения РЦК към САК в район „Красна поляна“, в определени дни от седмицата, по график, изготвен от адвокатската колегия, дежурни адвокати от САК ще предоставят помощ на лица от уязвими социални групи. Необходимост от правна помощ и консултиране често възниква именно в хода на ползване на различни административни услуги от страна на гражданите, които посещават сградата на общинската администрация във връзка със своето социално положение. Това дава възможност тази инициатива да бъде по-ефективна и по-полезна за хората от този район на столицата от функциониращия Регионален център за консултиране на бул. „Витоша“ 1а.

Софийски адвокатски съвет възнамерява да развие инициативата и установеното институционално сътрудничество между общинската администрация и САК като бъдат открити Регионални центрове за консултиране и в други райони на София.

За откриването на Регионален център за консултиране към САК в район „Красна поляна“ ще бъдат поканени членовете на НБПП.

За да се насърчи бъдещото откриване на подобни центрове в други райони на София, съответно включването на адвокати от САК в графика за дежурства в тези центрове, членовете на Софийски адвокатски съвет Ива Згурова и Десислава Миразчийска, които участват в работна група към Министерство на правосъдието за изготвяне на проект за изменение на Наредбата за заплащане на правната помощ, ще направят мотивирано предложение за увеличаване на възнагражденията за правна помощ и консултации, предоставяни в Регионални центрове за консултиране.

Софийски адвокатски съвет е убеден, че последователните усилия и институционалното съдействие на всички органи, които имат правомощия, свързани с реалното обезпечаване на възможност правната помощ да стигне до хората: общинската администрация, адвокатските съвети и адвокатите, Министерство на правосъдието и Националното бюро за правна помощ, могат да направят достъпна правната помощ за хората, за които е предназначена.

Кои лица имат право на правна помощ в Регионален център за консултиране?

 • лица и семейства, които отговарят на условията за получаване на месечна помощ по реда на чл. 9 и 10 от Правилника за прилагане на Закона за социално подпомагане ;
 • лица и семейства, които отговарят на условията за подпомагане с целева помощ за отопление за предходния или настоящия отоплителен сезон;
 • лица, ползващи социални или интегрирани здравно-социални услуги за резидентна грижа, бременни жени и майки в риск да изоставят децата си, ползващи социални услуги за превенция на изоставянето;
 • деца, настанени в приемни семейства или в семейства на роднини или близки по реда на Закона за закрила на детето;
 • дете в риск по смисъла на Закона за закрила на детето;
 • лица по чл. 143 и 144 от Семейния кодекс, на лица, ненавършили 21 години, както и на лица, навършили 21 години, по задължения за издръжка, възникнали преди навършване на 21-годишна възраст, в съответствие с Регламент (ЕО) № 4 от 2009 г. на Съвета от 18 декември 2008 г. относно компетентността, приложимото право, признаването и изпълнението на съдебни решения и сътрудничеството по въпроси, свързани със задължения за издръжка (ОВ, L 7/1 от 10 януари 2009 г.) и Конвенцията за международното събиране на издръжка на деца и на други членове на семейството (ОВ, L 192/51 от 22 юли 2011 г.);
 • пострадали от домашно или сексуално насилие или от трафик на хора, които не разполагат със средства и желаят да ползват адвокатска защита;
 • лица, търсещи или получили международна закрила или ползващи се от временна закрила по реда на Закона за убежището и бежанците, за които предоставянето на правна помощ не се дължи на друго правно основание;
 • чужденци, спрямо които е приложена принудителна административна мярка, и чужденци, настанени в специален дом за временно настаняване на чужденци по реда на Закона за чужденците в Република България, които не разполагат със средства и желаят да ползват адвокатска защита;
 • лица, на които е отказан или е отнет статут на лице без гражданство в Република България или е прекратено производството за предоставяне на статут на лице без гражданство по реда на Закона за чужденците в Република България, които не разполагат със средства и желаят да ползват адвокатска защита;
 • лица, чието запрещение се иска, както и на лица, поставени под запрещение;
 • лица с увреждания, получаващи месечна подкрепа съгласно Закона за хората с увреждания, чийто месечен доход не е достатъчен, за да упълномощят адвокат.

Дейността на Регионален център за консултиране към САК в район „Красна поляна“ ще бъде популяризирана съвместно от САК и общинската администрация на район „Красна поляна“.

Свързани публикации