• 23.06.2024

(ВИДЕО) Стефан Марчев откри втори Регионален център за консултиране към САК

 (ВИДЕО) Стефан Марчев откри втори Регионален център за консултиране към САК

Снимка: BGReporter.info

Адвокат Стефан Марчев, председател на Софийски адвокатски съвет към Софийска адвокатска колегия, официално откри втори Регионален център за консултиране към САК на територията на община „Красна поляна“.

Преди три години отворихме първия регионален център в София срещу Съдебната палата, но три години по-късно, започваме да реализираме една наша инициатива на Софийски адвокатски съвет , да направим правна помощ достъпна при хората, да бъде там където хората всеки ден и имат нужда от нея. В районите на Столична община посещават хората от оязвими социални групи и там е естественото мшсто където трябват да бъдат адвокатите, които предоставят правната помощ и да им помагат когато хората имат нужда от помощ.

каза адвокат Стефан Марчев, председател на Софийски адвокатски съвет

Днес се откри първия Регионален център за консултиране към САК, извън централния център, който се намира срещу Съдебната палата.

На откриването присъстваха Надежда Бачева-заместник кмет към СО за социални въпроси, адв. Христи Копаранов-столичен общински съветник, адв. Васил Стефанов-заместник председател по комисията по правни въпроси, адв. Димитър Петров-кмет на район „Красна поляна и др.

Снимка: BGReporter.info

Кой има право на безплатна правна помощ?

Физически лица, които отговарят на следните условия, удостоверение документи:

 • лица и семейства, които отговарят на условията за получаване на месечна помощ по реда на чл. 9 и 10 от Правилника за прилагане на Закона за социално подпомагане ;
 • лица и семейства, които отговарят на условията за подпомагане с целева помощ за отопление за предходния или настоящия отоплителен сезон;
 • лица, ползващи социални или интегрирани здравно-социални услуги за резидентна грижа, бременни жени и майки в риск да изоставят децата си, ползващи социални услуги за превенция на изоставянето;
 • деца, настанени в приемни семейства или в семейства на роднини или близки по реда на Закона за закрила на детето;
 • дете в риск по смисъла на Закона за закрила на детето;
 • лица по чл. 143 и 144 от Семейния кодекс, на лица, ненавършили 21 години, както и на лица, навършили 21 години, по задължения за издръжка, възникнали преди навършване на 21-годишна възраст, в съответствие с Регламент (ЕО) № 4 от 2009 г. на Съвета от 18 декември 2008 г. относно компетентността, приложимото право, признаването и изпълнението на съдебни решения и сътрудничеството по въпроси, свързани със задължения за издръжка (ОВ, L 7/1 от 10 януари 2009 г.) и Конвенцията за международното събиране на издръжка на деца и на други членове на семейството (ОВ, L 192/51 от 22 юли 2011 г.);
 • пострадали от домашно или сексуално насилие или от трафик на хора, които не разполагат със средства и желаят да ползват адвокатска защита;
 • лица, търсещи или получили международна закрила или ползващи се от временна закрила по реда на Закона за убежището и бежанците, за които предоставянето на правна помощ не се дължи на друго правно основание;
 • чужденци, спрямо които е приложена принудителна административна мярка, и чужденци, настанени в специален дом за временно настаняване на чужденци по реда на Закона за чужденците в Република България, които не разполагат със средства и желаят да ползват адвокатска защита;
 • лица, на които е отказан или е отнет статут на лице без гражданство в Република България или е прекратено производството за предоставяне на статут на лице без гражданство по реда на Закона за чужденците в Република България, които не разполагат със средства и желаят да ползват адвокатска защита;
 • лица, чието запрещение се иска, както и на лица, поставени под запрещение;
 • лица с увреждания, получаващи месечна подкрепа съгласно Закона за хората с увреждания, чийто месечен доход не е достатъчен, за да упълномощят адвокат.

За да се получи правна помощ се подава молба-декларация по образец до Регионалния център за консултиране, към която лицето прилага документи, издадени от съответния компетентен орган, удостоверяващи правото му да получи безплатна правна помощ.

В случай, че лице, което има право да получи безплатна консултация в Регионален център за консултиране, желае да получи консултацията от определен адвокат, включен в списъка на адвокатите от САК, включени в работата на Регионалния център за консултиране (с който може да се запознаете тук), следва да подаде искане за избор на определен адвокат.

Преди края на всеки календарен месец на сайта на Софийска адвокатска колегия ще бъде публикуван месечен график на Регионалния център за консултиране, съобразен с ангажираността на адвокатите.

С месечните графици може да се запознаете тук.

Адвокатите от Софийска адвокатска колегия, включени в регистъра на НБПП, които желаят да се включат и в работата на Регионалния център за консултиране към САК, могат да изпратят искане на електронен адрес regional.center@sak-sas.bg

С правилата за организация на дейността на регионалния център за консултиране към САК в гр. София, може да се запознаете тук.

Софийски адвокатски съвет.

Приемните дни за консултация са: понеделник, сряда и петък с работно време от 9.00 до 12:30 ч. и от 13:30 до 17.00 ч.

Свързани публикации