• 17.07.2024

Създава се ликвидационна комисия за закриването на Държавната комисия по хазарта

 Създава се ликвидационна комисия за закриването на Държавната комисия по хазарта

Снимка: Pixabay

Правителството прие постановление за уреждане на отношенията, свързани със закриването на Държавната комисия по хазарта. С него се изпълнява задължението на Министерския съвет, съгласно последното изменение на Закона за хазарта (ДВ, бр. 69 от 2020 г.) а именно – създаването на ликвидационна комисия и определяне на нейните функции.

Предвижда се председател на ликвидационната комисия да бъде главният секретар на Министерството на финансите, а поименният състав на ликвидационната комисия да се определи със заповед на министъра на финансите.

Уреждат се функциите на комисията за тримесечния срок на работа, както и основните функции на нейния председател. С щатните бройки, включени в общата численост на персонала на закритата ДКХ, се извършват компенсирани промени в числеността на

Министерството на финансите и НАП – повишава се експертният капацитет на Министерството с 18 допълнителни щатни бройки, а в НАП ще има 34 допълнителни щатни бройки.

Необходимите разходи по ликвидацията, включително за възнагражденията и обезщетенията по Закона за държавния служител и по Кодекса на труда, ще се изплащат чрез бюджета на Националната агенция за приходите за сметка на средствата по утвърдения бюджет на Държавната комисия по хазарта за 2020 г., въз основа на одобрени от председателя на ликвидационната комисия документи.

Свързани публикации

None found