• 22.04.2024

НЗОК удължи протоколите на хронично болните пациенти

 НЗОК удължи протоколите на хронично болните пациенти

Снимка: НЗОК

За да бъде облекчен достъпът до лекарствена терапия на здравноосигурените български граждани с хронични заболявания и осигуряване на свободен коридор за медицинска консултативна помощ за пациентите с остри състояния по време на въведената извънредна епидемична обстановка.

Националната здравноосигурителна каса (НЗОК) изготви Условия и ред за отпускане на лекарствени продукти, медицински изделия и диетични храни за специални медицински цели, заплащани напълно или частично от НЗОК, както и служебно удължаване на срока на валидност на протоколите за скъпоструващо лечение на хронично болни пациенти. С предложената от НЗОК мярка се цели – от една страна, избягване на струпване на хора в закрити обществени места, спазване на изискването за физическа дистанция, необходимост от домашен престой по медицински показания, а от друга гарантиране на достъпа на пациенти до необходимата лекарствена терапия. 

Националната здравноосигурителна каса определя следните условия и ред за:
1. отпускане на лекарствени продукти от Приложение №l на Позитивния лекарствен списък по чл.262, ал.б, т. 1 от ЗЛПХМ цели заплащани напълно или частично от НЗОК за домашно лечение на здравноосигурени лица с хрнични заболявания, на които е издадена „Рецептурна книжка на хронично болния” 
2. служебно удължаване срока на валидност на издадените и утвърдени протоколи за лекарствени продукти, за които се изисква експертиза по чл. 78, т. 2 от 330, който изтича по време на действието на въведената извънредната епидемична обстановка.

Всяка аптека, която има действащ договор с НЗОК/РЗОК за отпускане на лекарствени продукти, медицински изделия и диетични храни за специални медицински цели за домашно лечение, при представяне от правоимащото лице (или от друго лице, приносител на документа) само на „Рецептурна книжка на хронично болния без представяне на рецепта, следва да отпуска лекарствения/те продукт/и, съобразно последно вписаните данни в същата за отпуснатия/те продукт/и.

Редът за извънредно отпускане на лекарствени продукти засяга:

1.Здравноосигурено лице с хронично заболяване, което  има необходимост от лекарствен/и продукт/и за лечение на това заболяване, които не се предписват с протокол, а само с рецептурна бланка, издавана след преглед от лекар от лечебно заведение изпълнител на извънболнична медицинска помощ (ИМП);, когато в случая – на лицето не е издадена рецептурна бланка от лекаря, поради причини, свързани въведената извънредна епидемична обстановка (избягване струпване на хора в закрити обществени места, необходимост от спазване на физическа дистанция, необходимост от домашен престой по медицински показания и др.)
2. здравноосигуреното лице с хронично заболяване, което  има необходимост от лекарствен/и продукт/и за лечение на това заболяване, които се предписват с протокол и рецептурна бланка, издадена от лекар от лечебно заведение – ИМП, когато в случая – на лицето не е издадена рецептурна бланка от ИМП, поради причини, свързани с въведената извънредна епидемична обстановка (избягване струпване на хора в закрити обществени места, необходимост от спазване на физическа дистанция, необходимост от домашен престой по медицински показания и др.)., но лицето има валиден протокол или такьв със служебно удължен срок на валидност съгласно настоящите Условия и ред; в този случай лицето (или друг приносител на рецептурната книжка) представя в аптеката рецептурната книжка и протокола, и аптеката отпуска същия/те лекарствен/и продукт/и (т.е. със същия НЗОК код на лекарствения продукт), доза и терапевтична схема, съгласно последно вписаните в рецептурната книжка; аптеката следва да е сьщата, отпуснала лекарствения/те продукт/и сьгласно последно вписания/те в данни в рецептурната книжка .

Извънредният ред за отпускане на лекарствени продукти, заплащани от НЗОК, се прилага само в случаите, когато лицето няма издадена рецептурна бланка , или когато на издадената рецептурна бланка е изтекъл срокът й на валидност. Когато са в срок на валидност,  следва да се представя същата, заедно с рецептурната си книжка, в аптека, работеща по договор с НЗОК.

Свързани публикации

None found