• 23.06.2024

Най-големите замърсители в София – въглища, коли и строежи

 Най-големите замърсители в София – въглища, коли и строежи

Снимка: BGReporter.info

За замърсяването на въздуха в Столичната община с фини прахови частици най-голям принос имат битовото отопление на твърди горива, следвано от автомобилния транспорт и строителството. Това сочи анализ за околната среда на общинското предприятие „Софияплан“, предава dnes.bg.„Изпълнението на мерки за ограничаване на горенето на твърди горива за отопление ще доведе до значително намаляване на концентрациите на прахови частици през зимата. Необходимо е да бъдат стимулирани алтернативни форми за мобилност – електромобили, велосипедно и пешеходно придвижване; въвеждане на нискоемисионни зони; прилагане на природнобазирани решения за улавяне на замърсители, като изграждане на паркове и зелени стени.

посочват още от „Софияплан“.

Анализът припомня, че през 2011 г. Столична община (СО) се присъедини към „Споразумението на кметовете“ в ЕС и пое ангажимент за намаляване на парниковите газове с 22% до 2020 г. спрямо нивата от 2007 година. През 2018 г. СО намалила емисиите спрямо базовата 2007 г. с 18,2%. Това означава, че общината се приближава до постигане на целта за намаляване на емисиите на парникови газове с 22% до 2020 година, отчитат още от общинското дружество

Оттам казват също, че през 2018 г. СО се ангажира да намали емисиите с 40% до 2030 г., като се присъедини към Глобалното споразумение на кметовете за климат и енергия. В момента се разработва План за устойчива енергия и климат за периода 2021 – 2030 г. Планът обхваща политиката за намаляване на парниковите газове, както и тази за адаптация към негативните последици от климатичните промени.

През 2020 г. Столична община актуализира анализа на климатичните опасности за територията на СО, като част от разработването на Плана за действие за устойчива енергия и климат. Според анализа най-висока степен на риск в общината има от интензивни валежи, бури и екстремна температура. Силно урбанизираните площи на града са най-уязвими на топлинните вълни, като по границите със зелени територии уязвимостта намалява. Затова е необходимо по-интензивно градско озеленяване и разширяване на зелените клинове.

се казва още в анализа.

Данни на Държавна агенция за метрологичен и технически надзор, относно състоянието на водите сочат, че на територията на общината се намират 17 язовира с различна форма на собственост. В СО има над 40 термоминерални находища. София управлява и стопанисва безвъзмездно 8 находища на минерални води за срок от 25 години. Замърсявания в реките има и в следствие от минали минни дейности, които не са ликвидирани според изискванията и не са отстранени старите екологични щети. Налице са и случаи на възстановена частна собственост върху участъци от речните тераси и трасета на реки, което задълбочава проблемите със стопанисването на речните корита.

обясняват от „Софияплан“.

Свързани публикации

None found