• 25.05.2024

Кога отпада хартиената трудовата книжка

 Кога отпада хартиената трудовата книжка

Националната агенция за приходите (НАП) поддържа регистър на заетостта, който съдържа единните електронни трудови записи на работниците и служителите, гласува на второ четене парламентът с промени в Кодекса на труда (КТ). Форматът и редът за съхранение на данните в регистъра, редът и сроковете за вписване, заличаване и удостоверяване на обстоятелства, условията за достъп до данните, както и редът и правата на изпълнителния директор на НАП за достъп до данни в други регистри във връзка с воденето на регистъра на заетостта, се определят с наредба.

Единният електронен трудов запис е електронен документ, който съдържа данни и обстоятелства, свързани с трудовата дейност на работника или служителя, и е официален удостоверителен документ. Родителите, настойниците и попечителите на работници и служители, ненавършили 18 години, имат право на достъп до съответния единен електронен трудов запис до навършване на 18 години на детето, записаха депутатите.

Работникът или служителят има право на информация за историята на достъпите до своя единен електронен трудов запис, с изключение на случаите на достъп от органите на досъдебното производство по реда на Наказателно-процесуалния кодекс и на ДАНС. Работодателите имат право на информация за наети от тях работници и служители, въведена от предходни работодатели, с изключение на размера на трудовите възнаграждения и обезщетения, които работникът или служителят е получавал при предходни работодатели. Единният електронен трудов запис може да се използва за удостоверяване на наличието на трудов стаж, когато такъв се изисква в конкурс за заемане на длъжност, след получаване на съгласие от кандидата.

Трудова книжка, издадена преди влизането в сила на този закон, е официален удостоверителен документ за вписаните в нея обстоятелства, свързани с трудовата дейност на работника или служителя. Такъв документ е и служебната книжка, издадена по реда на Закона за държавния служител преди влизането в сила на промените.

В срок до 1 юни 2026 г. или при прекратяване на трудовото правоотношение в периода от 1 юни 2025 г. до 1 юни 2026 г. работодателите оформят трудовите книжки на работниците и служителите, като с цифри и думи се записва продължителността на трудовия стаж към 1 юни 2025 г., подписва се от главния счетоводител и от работодателя. След оформянето ѝ трудовата книжка се връща незабавно на работника или служителя.

Когато след 1 юни 2025 г. трудовата книжка е изгубена или унищожена, съответната дирекция „Инспекция по труда“ издава нова и вписва данни за трудовия стаж, придобит преди 1 юни 2025 г., въз основа на писмено заявление-декларация на работника или служителя, към което се прилагат удостоверения от работодателите, при които е работил, и други оригинални документи, съдържащи тези данни, гласува НС.

В срок до 31 декември 2026 г. или при прекратяване на служебното правоотношение в периода от 1 юни 2026 г. до 31 декември 2026 г. органите по назначаване оформят служебната книжка на държавните служители, като се записва продължителността на служебния стаж към 1 юни 2026 г. 

В срок от 6 месеца, считано от 1 януари 2026 г., органите по назначаването по действащи служебни правоотношения по Закона за държавния служител, вписват в регистъра на заетостта всички данни от служебната книжка, издадена по реда на същия закон, независимо от органа, който ги е вписал в книжката.

Работодателят и виновните длъжностни лица отговарят солидарно за вредите, причинени на работника или служителя поради невписване на прекратяването на трудовия договор, гласуваха още депутатите.

 Законът влиза в сила на 1 юни 2025 г. , с някои изключения.

Свързани публикации

None found